Choď na obsah Choď na menu
 


Matričný úrad Kostolné

Príspevky

Vynovenie sobášnej miestnosti v r.2023

 
25. 8. 2023 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Zmena priezviska nevesty bez koncovky slovenského prechyľovania ,,ová"

Naša právna úprava v súlade s pravidlami slovenského pravopisu trvá na tom, aby ženy so slovenskou národnosťou používali priezvisko s prechyľovacou príponou „ová“ bez ohľadu na to, akej národnosti je ich manžel resp. otec.

Podľa § 16 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti napr. cudzinky sa zapíše bez prípony slovenského prechyľovania v prípade, že žena  v žiadosti o uzavretie manželstva  uvedie inú, ako slovenskú národnosť - napr. maďarská, nemecká atď. 

V prípade, že  nevesta prehlási, že je slovenskej národnosti a chce užívať priezvisko v mužskom tvare, musí uzavrieť manželstvo s koncovkou „ová“ (v súlade § 19 ods. 6 zákona), a následne kedykoľvek  môže písomne požiadať  o zápis priezviska v mužskom tvare, bude jej vyhovené a v takomto tvare jej bude vydaný sobášny list. Táto skutočnosť sa zapisuje do knihy manželstiev a všetky výpisy z matričnej knihy (sobášne listy, potvrdenia) sa vyhotovujú v tvare bez prechyľovania „ová“.

Treba zobrať na vedomie, že aj keď sú obaja rodičia nositeľmi mužského tvaru priezviska, dieťa ženského pohlavia nezdedí automaticky priezvisko bez slovenského prechyľovania (mužský tvar priezviska), nakoľko kniha manželstiev rieši iba nevestu resp. manželku. Priezvisko dieťaťa ženského pohlavia v mužskom tvare je v kompetencii rodnej matriky po narodení dieťaťa, v súlade so zákonom o mene a priezvisku č. 300/1993 Z.z. a zákona o matrikách č. 154/1994 Z.z., podaním písomnej žiadosti oboch rodičov o zápis priezviska bez prechyľovacej prípony „ová“  do knihy narodení. 
Nakoľko nejde o zmenu priezviska podľa zákona č. 300/1993Z.z. o mene a priezvisku a zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, všetky úkony nepodliehajú rozhodnutiu ani poplatkovej povinnosti.

 
28. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Zmena mena alebo zmena priezviska

Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov.

V praxi rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

1. zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie
2. zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu


1) Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie

sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, a to na základe jeho písomného vyhlásenia. Tieto zmeny sú uvedené v § 7 zákona o mene a priezvisku:

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu

 1. cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 2. mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 3. mena z dôvodu zmeny pohlavia

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 1. po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
 2. po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 3. spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 4. spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny
 5. dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 6. z dôvodu zmeny pohlavia
 7. maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 8. maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela


2) Zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava.  Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska 

 1. manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 2. jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 3. jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
 4. jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,
 5. jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,
 6. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo
 7. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.
 8. jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať manželovo priezvisko ako spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná (náležitosti žiadosti upravuje § 11 zákona o mene a priezvisku). Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska - dospelý, dieťa, manželia – rodina [viď nižšie]. 

 1. Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:
  1. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
  2. miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  3. meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
  4. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
  5. údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  6. odôvodnenie žiadosti.
 2. K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:
  1. rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  2. sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
  3. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
  4. úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
  5. občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
  6.  iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  7. doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
  8. verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občanov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a zároveň aj štátnymi občanmi iného štátu.
 3. Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj
  1. písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
  2. úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
  3. právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.
 4. Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.
 5. Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.
 6. Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka; splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie o zmenu mena alebo zmenu priezviska.

Za zmenu mena a priezviska sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.

Zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa

Zmena mena alebo priezviska dospelí

Zmena priezviska manželov

 
28. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

Podľa ustanovenia § 91 ods. 1 zákona o rodine sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené Súhlasným vyhlásením rodičov.

V praxi prebieha určenie otcovstva Súhlasným vyhlásením rodičov tak, že obaja rodičia sa dostavia na matričný úrad, kde sa spíše zápisnica o súhlasnom vyhlásení rodičov, ktorá bude obsahovať označenie otca dieťaťa a tiež dohodu rodičov o priezvisku dieťaťa.

Pokiaľ by sa súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočnilo až po narodení dieťaťa, bol by mu najprv vystavený rodný list bez uvedenia údajov otca a až následne, po súhlasnom vyhlásení rodičov, nový rodný list, v ktorom by už boli údaje otca doplnené.

Pri uskutočnení súhlasného vyhlásenia rodičov je potrebné predloženie týchto dokladov:

 • Občianske preukazy oboch rodičov
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, pokiaľ je matka rozvedená
 • Úmrtný list manžela, pokiaľ je matka ovdovelá
 
24. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Zápis do osobitnej matriky

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine: narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie.

Žiadateľom o zápis do osobitnej matriky je slovenský občan. Zápis do osobitnej matriky žiada prostredníctvom matričného úradu v mieste svojho trvalého pobytu.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. Fotokópie uvedených dokladov musia byť overené notárom.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu narodenia žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Rodný list dieťaťa (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Rodný list žiadateľa
 • Sobášny list žiadateľa, v prípade sobášu v cudzine apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Čestné prehlásenie o stave rodičov dieťaťa – v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia nie sú manželia
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade rozvodu rodičov dieťaťa
 • Úmrtný list, v prípade ak jeden z rodičov je mŕtvy

 

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu uzavretia manželstva žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Sobášny list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka​
 • Rodný list žiadateľa
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Ak jeden z manželov bol rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Fotokópia dokladu manžela – cudzinca (pas alebo OP)

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu do osobitnej matriky žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Úmrtný list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Rodný list nebohého
 • Doklad o štátnom občianstve (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 
7. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu

MATRIKA – vydanie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu

Od 01.10.2015 sú všetky úrady napojené na centrálny informačný systém matrík CISMA.

Občania môžu prostredníctvom tohto systému vybaviť matričné doklady (rodný, sobášny, úmrtný list) na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich dosahu.

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady: žiadosť o vydanie matričného dokladu, občiansky preukaz žiadateľa.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 
7. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Úmrtie

ÚMRTIE

Osoba, ktorá vybavuje úmrtie, predloží matričnému úradu (podľa miesta úmrtia zomretého) List o prehliadke mŕtveho. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a ošetrujúceho lekára. Jeden z listov musí byť originál – zostáva na matričnom úrade v Kostolnom.

List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Na matrike predložíte:

 • 3-krát list o prehliadke mŕtveho
 • Občiansky preukaz nebohého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

 

!! Matrika na počkanie vydá úmrtný list + oznámenie o úmrtí. Osoba, ktorá vybavuje úmrtie obdrží žiadosť o príspevok na pohreb.

!! Na základe splnomocnenia pohrebnej službe, je pohrebná služba oprávnená vybaviť doklady na matričnom úrade za Vás !!

 
7. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Uzavretie manželstva

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYMI OBČANMI SR

Civilný sobáš

Pred uzavretím manželstva je potrebné si na matričnom úrade v Kostolnom vyzdvihnúť Žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Občianske preukazy
 • Právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení)
 • Úmrtný list bývalého manžela (ak sú snúbenci vdovec/vdova)
 • Rodné listy spoločných detí

!! Všetky doklady musia byť originály !!

Manželstvo sa uzatvára podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov*.

* Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Kostolné uzavrieť manželstvo v obci Kostolné, povolenie na uzavretie manželstva vydáva Matričný úrad Kostolné, už nie je povinný súhlas matričného úradu príslušného trvalému pobytu snúbencov. 

* Ak chcú snúbenci obce Kostolné uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, nie je potrebné povolenie z Matričného úradu Kostolné

Cirkevný sobáš

Žiadosť o cirkevný sobáš sa predkladá matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri civilnom sobáši. Orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYM OBČANOM SR A CUDZINCOM

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť matričnému úradu tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela, ak sa jedná o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, ak sa jedná o rozvedeného cudzinca
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 1545/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Poučenie pre snúbencov

 
7. 9. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Sobášna miestnosť

      Sobášna miestnosť sa nachádza na Obecnom úrade v Kostolnom, úradne schválené hodiny pre uzavretie manželstva alebo uvítanie občana do života sú v piatok od 14:00 a v sobotu celý deň. Za iný deň sa účtuje správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z.z.

 
21. 7. 2021 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné

Poplatky za matričné úkony

 

Poplatky za matričné úkony podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 
19. 2. 2010 | Rubrika: Matričný úrad Kostolné