Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis do osobitnej matriky

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine: narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie.

Žiadateľom o zápis do osobitnej matriky je slovenský občan. Zápis do osobitnej matriky žiada prostredníctvom matričného úradu v mieste svojho trvalého pobytu.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. Fotokópie uvedených dokladov musia byť overené notárom.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu narodenia žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Rodný list dieťaťa (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Rodný list žiadateľa
 • Sobášny list žiadateľa, v prípade sobášu v cudzine apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Čestné prehlásenie o stave rodičov dieťaťa – v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia nie sú manželia
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade rozvodu rodičov dieťaťa
 • Úmrtný list, v prípade ak jeden z rodičov je mŕtvy

 

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu uzavretia manželstva žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Sobášny list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka​
 • Rodný list žiadateľa
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Ak jeden z manželov bol rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Fotokópia dokladu manžela – cudzinca (pas alebo OP)

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu do osobitnej matriky žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Úmrtný list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Rodný list nebohého
 • Doklad o štátnom občianstve (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
article preview