Choď na obsah Choď na menu
 


Zmena mena alebo zmena priezviska

Používanie mena a priezviska upravuje zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších právnych predpisov.

V praxi rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

1. zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie
2. zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu


1) Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie

sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana SR, a to na základe jeho písomného vyhlásenia. Tieto zmeny sú uvedené v § 7 zákona o mene a priezvisku:

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu

 1. cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 2. mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 3. mena z dôvodu zmeny pohlavia

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 1. po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
 2. po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 3. spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 4. spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny
 5. dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 6. z dôvodu zmeny pohlavia
 7. maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
 8. maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela


2) Zmeny, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný okresný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad Bratislava.  Ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska 

 1. manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 2. jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 3. jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
 4. jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,
 5. jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,
 6. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo
 7. jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.
 8. jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať manželovo priezvisko ako spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná (náležitosti žiadosti upravuje § 11 zákona o mene a priezvisku). Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska - dospelý, dieťa, manželia – rodina [viď nižšie]. 

 1. Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:
  1. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
  2. miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  3. meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
  4. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
  5. údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  6. odôvodnenie žiadosti.
 2. K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:
  1. rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  2. sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
  3. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
  4. úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
  5. občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
  6.  iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  7. doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
  8. verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občanov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a zároveň aj štátnymi občanmi iného štátu.
 3. Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj
  1. písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
  2. úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
  3. právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.
 4. Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.
 5. Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.
 6. Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka; splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie o zmenu mena alebo zmenu priezviska.

Za zmenu mena a priezviska sa vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.

Zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa

Zmena mena alebo priezviska dospelí

Zmena priezviska manželov