Choď na obsah Choď na menu
 


Uzavretie manželstva

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYMI OBČANMI SR

Civilný sobáš

Pred uzavretím manželstva je potrebné si na matričnom úrade v Kostolnom vyzdvihnúť Žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Občianske preukazy
 • Právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení)
 • Úmrtný list bývalého manžela (ak sú snúbenci vdovec/vdova)
 • Rodné listy spoločných detí

!! Všetky doklady musia byť originály !!

Manželstvo sa uzatvára podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov*.

* Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Kostolné uzavrieť manželstvo v obci Kostolné, povolenie na uzavretie manželstva vydáva Matričný úrad Kostolné, už nie je povinný súhlas matričného úradu príslušného trvalému pobytu snúbencov. 

* Ak chcú snúbenci obce Kostolné uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, nie je potrebné povolenie z Matričného úradu Kostolné

Cirkevný sobáš

Žiadosť o cirkevný sobáš sa predkladá matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri civilnom sobáši. Orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYM OBČANOM SR A CUDZINCOM

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť matričnému úradu tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela, ak sa jedná o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, ak sa jedná o rozvedeného cudzinca
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 1545/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Poučenie pre snúbencov

article preview