Choď na obsah Choď na menu
 


Zmena priezviska nevesty bez koncovky slovenského prechyľovania ,,ová"

Naša právna úprava v súlade s pravidlami slovenského pravopisu trvá na tom, aby ženy so slovenskou národnosťou používali priezvisko s prechyľovacou príponou „ová“ bez ohľadu na to, akej národnosti je ich manžel resp. otec.

Podľa § 16 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti napr. cudzinky sa zapíše bez prípony slovenského prechyľovania v prípade, že žena  v žiadosti o uzavretie manželstva  uvedie inú, ako slovenskú národnosť - napr. maďarská, nemecká atď. 

V prípade, že  nevesta prehlási, že je slovenskej národnosti a chce užívať priezvisko v mužskom tvare, musí uzavrieť manželstvo s koncovkou „ová“ (v súlade § 19 ods. 6 zákona), a následne kedykoľvek  môže písomne požiadať  o zápis priezviska v mužskom tvare, bude jej vyhovené a v takomto tvare jej bude vydaný sobášny list. Táto skutočnosť sa zapisuje do knihy manželstiev a všetky výpisy z matričnej knihy (sobášne listy, potvrdenia) sa vyhotovujú v tvare bez prechyľovania „ová“.

Treba zobrať na vedomie, že aj keď sú obaja rodičia nositeľmi mužského tvaru priezviska, dieťa ženského pohlavia nezdedí automaticky priezvisko bez slovenského prechyľovania (mužský tvar priezviska), nakoľko kniha manželstiev rieši iba nevestu resp. manželku. Priezvisko dieťaťa ženského pohlavia v mužskom tvare je v kompetencii rodnej matriky po narodení dieťaťa, v súlade so zákonom o mene a priezvisku č. 300/1993 Z.z. a zákona o matrikách č. 154/1994 Z.z., podaním písomnej žiadosti oboch rodičov o zápis priezviska bez prechyľovacej prípony „ová“  do knihy narodení. 
Nakoľko nejde o zmenu priezviska podľa zákona č. 300/1993Z.z. o mene a priezvisku a zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, všetky úkony nepodliehajú rozhodnutiu ani poplatkovej povinnosti.

article preview