Choď na obsah Choď na menu
 


INFORMÁCIA O ZÁPISE OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV ŠPECIÁLNEJ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

article preview

1. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná

21. januára 2023, a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

2.Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie (ďalej len „zapisovateľ špeciálnej komisie“), v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu:

 

Pondelok: 8:00 – 15:00

Utorok: 8:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 8:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA ZAPISOVATEĽA ŠPECIÁLNEJ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

 

0918 861 714

 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné v termíne od 16. januára do 20. januára 2023. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. v piatok

20. januára 2023  je možné podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

 

3. Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého  trvalý pobyt (tzn. ak má trvalý pobyt v niektorej z obcí v územnom obvode príslušného okresu), má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky bez hlasovacieho preukazu.

4. Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

5. Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),

e) telefonický kontakt.

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

 

Zapisovateľ špeciálnej komisie nie je príslušný overovať oprávnenosť voliča na zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov (tzn. či daná osoba je skutočne pozitívna na ochorenie COVID-19 a pod.