Choď na obsah Choď na menu
 


Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň. 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedičstvom sa nečaká až do konca januára nasledujúceho roka, ale podať sa musí do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti. Podobným prípadom ako dedenie je aj získanie nehnuteľnosti dražbou. Aj vtedy sa daňové priznanie podáva v prvý deň mesiaca nesledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach  daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Tlačivo nájdete na tomto linku:

www.obeckostolne.estranky.sk - Dokumenty a tlačivá - Tlačivá - Dohoda spoluvlastníkov o určení daňovníka

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza), ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Tlačivá nájdete na tomto linku:

www.obeckostolne.estranky.sk - Dokumenty a tlačivá - Tlačivá - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou

 

!!Pomôcky pri vypĺňaní Priznania k dani z nehnuteľností :

Spoluvlastníctvo - podielové - v prípade, že nie je bezpodielové

                             - bezpodielové - vzniká výlučne medzi manželmi, obaja manželia vlastnia danú parcelu/stavbu rovnakým

                               dielom, ich spoluvlastnícky podiel je teda 1/1

Počet spoluvlastníkov - celkový počet spoluvlastníkov, vrátane vás

Spoluvlastník určený dohodou - áno - ak ste z počtu spoluvlastníkov uvedených v riadku 09 splnomocnený na podanie

                                                       daňového priznania aj za ostatných spoluvlastníkov (potrebné spísať a doložiť Dohoda

                                                        spoluvlastníkov o  určení zástupcu)

                                                       - nie - ak uvádzate seba ako daňovníka iba za svoj podiel