Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Futbalový zápas OŠK Slovan Kostolné - FK Bradlan Brezová pod Bradlom

 
Vážení občania,
OŠK Slovan Kostolné Vás srdečne pozýva na futbalový zápas OŠK Slovan Kostolné - FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2022 o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku v Kostolnom.
 
10. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Preventívna protipožiarna kontrola v obci

 

Vážení občania,

v sobotu 15.10.2022 bude výbor DHZ vykonávať preventívnu protipožiarnu kontrolu. Žiadame Vás, aby ste im sprístupnili Vaše nehnuteľnosti.

 
13. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

IDA - inteligentná domáca asistentka pre seniorov

 

IDA – Inteligentná domáca asistentka

 

ida bez kamier a mikrofonov

 

IDA je založená na nepretržitom monitorovaní domácich priestorov prijímateľa pomocou relevantných senzorov ako aj monitorovaní jeho pohybu mimo domácnosti. Zaznamenané signály budú spracované a za pomoci rôznych algoritmov vyhodnocované, čo umožní systému identifikovať vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej potrebnú pomoc. Systém na rizikovú situáciu následne upovedomí  dohliadajúcu osobu zaslaním krátkej písomnej správy.

Pri poskytovaní sociálnej služby je v domácnosti prijímateľa nainštalovaný elektronický systém IDA, pozostávajúci zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa.

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej inštalácia a nastavenie v domácnosti klienta a prípadné servisné služby sú bezplatné. Je potrebné internetové pripojenie.

ako to funguje

 

 

Informácie pre prijímateľov sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

Aké podmienky musí potenciálny prijímateľ sociálnej služby  splniť pre využitie sociálnej služby

Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je primárne určená pre prijímateľov, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:  

 • žijú v domácnosti samostatne, prípadne trávia prevažnú časť dňa doma sami
 • majú nepriaznivý zdravotný stav resp. zhoršenú fyzickú kondíciu
 • majú domácnosť vybavenú pevným internetom
 • pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti  majú  aktivované základné mobilné dáta

 

Čo musí potenciálny prijímateľ sociálnej služby  urobiť ak mám záujem využiť sociálnu službu

Pre využitie sociálnej služby monitorovanie a signalizácie potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA odporúčame nasledovný postup:

Potenciálny prijímateľ vyhľadá v zozname poskytovateľov sociálnej služby v najbližšom okolí (kontaktné údaje na poskytovateľov sú uvedené na tejto stránke v osobitnej záložke „Kontaktné údaje na poskytovateľov sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“). Najvhodnejším pre žiadateľa je poskytovateľ, ktorý poskytuje službu v okrese bydliska potenciálneho prijímateľ,, prípadne s miestom poskytovania služby geograficky najbližšom. V prípade, akýchkoľvek nejasností pri vyhľadávaní odporúčame kontaktovať Trenčiansky samosprávny kraj na doleuvedených kontaktných miestach.

Žiadateľ kontaktuje poskytovateľa a vyplní Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie požadované informácie potrebné na preverenie, či je pre neho sociálna služba vhodná. K žiadosti priloží Potvrdenie o zdravotnom stave od svojho všeobecného  lekára.

Poskytovateľ sociálnej služby po vyplnení žiadosti  žiadateľom vyhodnotí vhodnosť sociálnej služby. Po kladnom vyhodnotení žiadosti pristúpi k sociálnemu šetreniu prostredníctvom dotazníka, z ktorého získa podrobnejšie informácie pre pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady IDA.

Poskytovateľ sociálnej služby elektronicky zašle žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady IDA prevádzkovateľovi systému, Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Po schválení žiadosti o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady je žiadateľ kontaktovaný poskytovateľom služby, ktorý organizačne zabezpečí inštaláciu monitorovacej sady.

Inštalácia monitorovacej sady bude prebiehať za účasti žiadateľa/prijímateľa sociálnej služby, dohliadajúcej osoby, poskytovateľa služby a technika.

 
14. 10. 2022 | Rubrika: Opatrovateľská služba

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie

 

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie 

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. K 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. 

Utvorenie špeciálnej volebnej komisie v spojených voľbách 2022.pdf

 
14. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

Úcta k starším v Kostolnom 13.10.2022

 

Farebná jeseň v Kostolnom

13.október 2022 svojimi slnečnými lúčmi, kvetmi muškátov či chryzantém, ale najmä farebné listy stromov sprevádzali viac ako 100 dôchodcov z Kostolného, z obce i osád, ktorí reagovali na pozvánku od obecného úradu s týmto textom: „Touto cestou Vás chceme srdečne pozvať na priateľské posedenie pri príležitosti Úcty k starším.“

pozvanka---ucta-k-starsim.jpeg

Či už s paličkami alebo za vzájomnej pomoci prekrásne pripravená sála kultúrneho domu privítala dôchodcov. Dôchodci boli dochvíľni a o 14 hodine starosta obce Miroslav Cibulka v prvom rade privítal prítomných, medzi nimi bol i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Ing. Jaroslav Baška, riaditeľka Myjavskej nemocnice pani PhDr. Elena Štefíková i miestna evanjelická farárka Mgr. Ľubica Kopincová.

p1050600.jpg

Vo svojom príhovore starosta obce ocenil pracovné aktivity dôchodcov počas ich pracovnej činnosti, ale vyhodnotil ich láskavý prístup k svojim vnúčatám, pre ktoré majú oveľa viac času ako rodičia. Vedia im čítať rozprávky či zaspievať ľudovú pieseň, ale vždy sú ochotní pomôcť i pri prácach v obci. V svojom príhovore sa predseda TSK Jaroslav Baška ľudsky prihovoril dôchodcom za ich prácu v minulosti i teraz a taktiež spomenul proces zveľaďovania obce i celého okresu. Riaditeľka nemocnice v Myjave pani Elena Štefíková hovorila o tom, čo všetko táto nemocnica zabezpečuje a prítomných zaujala najmä novou ambulanciou intenzívnej bolesti. Pani farárka Kopincová sa k prítomným prihovorila slovom Božím, spoločnou modlitbou ako i požehnaním.

Po tejto oficiálnej časti príhovorov nastal zlatý program, ktorému predchádzal darček od detí zo Základnej školy Kostolné. Skutočne ani žiadny finančne náročný súbor by nezanechal v preplnenej sále v Kostolnom ten pocit krásy, radosti, čo pripravili deti z miestnej materskej školy. Ich vstup na javisko v krojoch bol prvým silným zážitkom, ale program spôsobil v očiach dôchodcov slzy spomienok na svoje detstvo, slzy radosti nad tým, čo predvádzali deti so svojim programom plným piesní, tancov, dramatizácie a príhovorom k starkým.

 p1050606.jpg

p1050607.jpg

p1050616.jpg           

Dynamiku, rytmus a doslova umelecký zážitok predviedli deti na javisku. Nuž, ale to by nebola riaditeľka materskej školy pani Hradská, aby do svojho programu nezapojila dôchodcov. Milým slovom ich vyzvala všetkých za zvukom harmoniky do tanca polky. Po tomto citovom zážitku jubilujúce ročníky 60,70 a 80 roční sa podpísali do pamätnej knihy obce, kde do svojich rúk dostali červenú ružu a upomienkový darček. Po tejto slávnostnej časti nasledovalo bohaté občerstvenie, ktoré zabezpečil Obecný úrad v Kostolnom. No nie len občerstvenie, ale i vzájomné rozhovory po dvoch rokoch pandémie sa stretajúci dôchodci zabávali do neskorých večerných hodín.

VLASTA CIBULKOVÁ

 

p1050601.jpg

p1050602.jpg

 

 
18. 10. 2022 | Rubrika: Kultúra a spoločenské dianie

Infokampaň k spojeným voľbám

 
19. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy k voľbám 2022

25.10.2022 ZATVORENÁ Slovenská pošta

 

Vážení občania,

dňa 25.10.2022 v utorok, bude Slovenská pošta v Kostolnom zatvorená.

 

 
24. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Odpis vodomerov

 

Vážení občania,

TVK, a.s. Trenčín oznamuje, že dňa 25.10.2022 bude prebiehať odpis vodomerov na Babulicovom vrchu, preto žiadajú občanov o sprístupnenie vodomerných šácht.

 
24. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Rozbor vody

 

Vážení občania,

akreditované laboratórium CERTIPO spol. s r.o., Trenčín Vám ponúka akciu v dňoch 15.10. - 30.11. 2022 na zistenie prítomnosti  fekálii v studniach.

Mikrobiologický rozbor vody (E.Coli, enterokoky, koliformné baktérie)- 55,00 Eur bez DPH.

K tomu stanovenie dusičnanov a amónnych iónov ZDARMA.

Na mikrobiologický rozbor vody je potrebné prísť do laboratória pre sterilnú vzorkovnicu.

 
26. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Spojené voľby 2022 - 29.10.2022

 
!! KAŽDÝ HLAS JE DÔLEŽITÝ !!
Vážení občania,
v sobotu 29.10.2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prebehnú na Slovensku spojené voľby do orgánov samosprávy obcí (OSO) a voľby do orgánov samosprávnych krajov (OSK).
Pre voľby do OSO a OSK budú obyvatelia voliť súbežne v rovnakej volebnej miestnosti starostu a poslancov našej obce a tiež predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a župných poslancov.
Lístky a obálky budú odlíšené farebne, pre voľby do OSK modrou a pre voľby do OSO bielou farbou.
 • Vo volebnej miestnosti dostane každý oprávnený volič 2 obálky a 4 hlasovacie lístky, ktoré bude vhadzovať do dvoch farebne odlíšených volebných schránok.
 • Pre krajské voľby je určená MODRÁ FARBA - modrá obálka a biely hlasovací lístok s modrým pruhom
 • Pre komunálne voľby BIELA FARBA - biela obálka aj biely hlasovací lístok.
 • Vybraných kandidátov zakrúžkujete.
 • Pri voľbe starostu obce aj župana zakrúžkujete číslo IBA JEDNÉHO KANDIDÁTA.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje NAJVIAC 7 poradových čísiel kandidátov
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov samosprávneho kraja zakrúžkujete NAJVIAC 2 poradové čísla kandidátov.
!! Kedy je hlas neplatný: !!
ak zakrúžkujete viac kandidátov ako je povolené
ak nie je zakrúžkovaný žiaden kandidát
ak bude vo volebnej obálke viac hlasovacích lístkov ako má byť
ak volič vloží hlasovacie lístky do nesprávnej obálky
ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie
!! Každý volič je povinný priniesť si so sebou platný občiansky preukaz a predložiť ho okrskovej volebnej komisii !!
 
28. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Obecný úrad 31.10.2022 zatvorený

 

Vážení občania,
z dôvodu čerpania dovolenky bude v pondelok 31. októbra 2022 Obecný úrad v Kostolnom zatvorený.
 
28. 10. 2022 | Rubrika: Oznamy

Najdené zložky

Neboli najdené žiadne zložky