Choď na obsah Choď na menu
 


Archív

Prispevky, ktoré sa našli

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2. 9. 2021

VZN č. 1/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s TP v Kostolnom

2. 9. 2021

Úmrtie

7. 9. 2021

ÚMRTIE

Osoba, ktorá vybavuje úmrtie, predloží matričnému úradu (podľa miesta úmrtia zomretého) List o prehliadke mŕtveho. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a ošetrujúceho lekára. Jeden z listov musí byť originál – zostáva na matričnom úrade v Kostolnom.

List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Na matrike predložíte:

 • 3-krát list o prehliadke mŕtveho
 • Občiansky preukaz nebohého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

 

!! Matrika na počkanie vydá úmrtný list + oznámenie o úmrtí. Osoba, ktorá vybavuje úmrtie obdrží žiadosť o príspevok na pohreb.

!! Na základe splnomocnenia pohrebnej službe, je pohrebná služba oprávnená vybaviť doklady na matričnom úrade za Vás !!

 

Druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu

7. 9. 2021

MATRIKA – vydanie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu

Od 01.10.2015 sú všetky úrady napojené na centrálny informačný systém matrík CISMA.

Občania môžu prostredníctvom tohto systému vybaviť matričné doklady (rodný, sobášny, úmrtný list) na najbližšom matričnom úrade, ktorý je v ich dosahu.

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis je možné vydať osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady: žiadosť o vydanie matričného dokladu, občiansky preukaz žiadateľa.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Zápis do osobitnej matriky

7. 9. 2021

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine: narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie.

Žiadateľom o zápis do osobitnej matriky je slovenský občan. Zápis do osobitnej matriky žiada prostredníctvom matričného úradu v mieste svojho trvalého pobytu.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. Fotokópie uvedených dokladov musia byť overené notárom.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

 

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu narodenia žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Rodný list dieťaťa (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Rodný list žiadateľa
 • Sobášny list žiadateľa, v prípade sobášu v cudzine apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Čestné prehlásenie o stave rodičov dieťaťa – v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, ak rodičia nie sú manželia
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade rozvodu rodičov dieťaťa
 • Úmrtný list, v prípade ak jeden z rodičov je mŕtvy

 

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu uzavretia manželstva žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Sobášny list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka​
 • Rodný list žiadateľa
 • Doklad o štátnom občianstve SR žiadateľa (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 • Ak jeden z manželov bol rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Fotokópia dokladu manžela – cudzinca (pas alebo OP)

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY:

K zápisu do osobitnej matriky žiadateľ – slovenský občan predloží:

 • Úmrtný list (cudzozemský) + apostilla – úradne preložený do slovenského jazyka
 • Rodný list nebohého
 • Doklad o štátnom občianstve (OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve)
 

Uzavretie manželstva

7. 9. 2021

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYMI OBČANMI SR

Civilný sobáš

Pred uzavretím manželstva je potrebné si na matričnom úrade v Kostolnom vyzdvihnúť Žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Občianske preukazy
 • Právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení)
 • Úmrtný list bývalého manžela (ak sú snúbenci vdovec/vdova)
 • Rodné listy spoločných detí

!! Všetky doklady musia byť originály !!

Manželstvo sa uzatvára podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov*.

* Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Kostolné uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom ako príslušnom, vydá Matričný úrad Kostolné povolenie na uzavretie manželstva.

* Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Kostolné uzavrieť manželstvo v obci Kostolné, povolenie na uzavretie manželstva vydáva Matričný úrad v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Cirkevný sobáš

Žiadosť o cirkevný sobáš sa predkladá matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri civilnom sobáši. Orgán cirkvi, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA MEDZI ŠTÁTNYM OBČANOM SR A CUDZINCOM

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť matričnému úradu tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list zomretého manžela, ak sa jedná o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, ak sa jedná o rozvedeného cudzinca
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 1545/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Zverejnenie rozhodnutia o umiestení líniovej stavby

21. 9. 2021

VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov

22. 9. 2021

VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

22. 9. 2021

Výkup papiera

23. 9. 2021

letak-vykup-kostolne.jpg

 

Kurz rezbárstva tradičnej techniky

23. 9. 2021

Staroturanský farmársky trh

23. 9. 2021

staroturansky-farmarsky-trh--1---1-.jpg

 

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

24. 9. 2021

URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

Podľa ustanovenia § 91 ods. 1 zákona o rodine sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené Súhlasným vyhlásením rodičov.

V praxi prebieha určenie otcovstva Súhlasným vyhlásením rodičov tak, že obaja rodičia sa dostavia na matričný úrad, kde sa spíše zápisnica o súhlasnom vyhlásení rodičov, ktorá bude obsahovať označenie otca dieťaťa a tiež dohodu rodičov o priezvisku dieťaťa.

Pokiaľ by sa súhlasné vyhlásenie rodičov uskutočnilo až po narodení dieťaťa, bol by mu najprv vystavený rodný list bez uvedenia údajov otca a až následne, po súhlasnom vyhlásení rodičov, nový rodný list, v ktorom by už boli údaje otca doplnené.

Pri uskutočnení súhlasného vyhlásenia rodičov je potrebné predloženie týchto dokladov:

 • Občianske preukazy oboch rodičov
 • Právoplatný rozsudok o rozvode, pokiaľ je matka rozvedená
 • Úmrtný list manžela, pokiaľ je matka ovdovelá
 

Najdené zložky

 
Neboli najdené žiadne zložky