Choď na obsah Choď na menu
 


Vznik a zánik daňovej povinnosti

15. 6. 2010

VZNIK – ZÁNIK  DAŇOVEJ  POVINNOSTI

 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá daňovníkom túto povinnosť: Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali....

 

MENO A PRIEZVISKO:

(alebo názov organizácie)

 

TRVALÝ POBYT, TELEFÓN:

(trvalé bydlisko, alebo sídlo )

 

ULICA, ČÍSLO:

( kde sa nachádza nehnuteľnosť )

 

DRUH NEHNUTEĽNOSTI:

( byt, rodinný dom, garáž, záhrada a pod. )

 

A / pri VZNIKU daňovej povinnosti:

 

nadobudnutá od:

( meno, priezvisko, trvalé bydlisko ) alebo ( názov organizácie, sídlo )

 

B / pri ZÁNIKU daňovej povinnosti:

 

predané komu:

( meno, priezvisko, trvalé bydlisko ) alebo ( názov organizácie, sídlo )

 

 

VKLAD POVOLENÝ DŇA:

 

 

PRÁVNE ÚČINKY vkladu nastali dňa:

 

 

DÁTUM PREVZATIA:

( dokladov z katastra: poštou, osobne )

 

 

DÁTUM OHLÁSENIA:

u správcu dane z nehnuteľností

 

 

 

 

____________________________                                                                          ______________________________

            podpis daňovníka                                                                                                           podpis správcu dane

 

Prílohy: (neoverené )

-          Fotokópia dokladu o prevode nehnuteľnosti s pečiatkou vkladu do katastra

( kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod... )

       -      Fotokópia listu vlastníctva