Choď na obsah Choď na menu
 


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kostolné

25. 9. 2020

Obec   K o s t o l n é

     Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5  ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                              v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky)

Základnej školy, Kostolné 263

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie, odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy stanovené vyhláškou MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,

 • absolvovanie prvej atestácie,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003

  Ďalšie požiadavky a kritéria:

 • riadiace, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,

 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

 • aktívna znalosť práce s PC (word, excel, internet),

 • občianska bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b)zákona č. 138/2019 Z. z.,

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

  Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)

 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní prvej atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. aj doklad o jeho absolvovaní,

 • profesijný štruktúrovaný životopis

 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej školy

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

 • písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a niektorých zákonov v platnom znení

 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

  Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať

  v termíne do  22.10.2020 do 12:00 hod.  v zalepenej obálke označenej nápisom:

  „Výberové konanie -ZŠ- neotvárať“ na adresu: Obec Kostolné, 916 13 Kostolné 1

                                                                                                    Miroslav  C i b u l k a

                                                                                                          starosta obce