Choď na obsah Choď na menu
 


Ponukové konanie

24. 7. 2020

Obec Kostolné   v súlade so znením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov vyhlasuje „Ponukové konanie“ na prenájom nehnuteľného majetku obce – nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a k. ú. Kostolné za účelom prevádzkovania predajne potravín a rozličného tovaru. Ponukové konanie je zároveň verejnou obchodnou súťažou vyhlásenou v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Predmet ponukového konania:

Prenájom nehnuteľnosti  ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Kostolné nachádzajú sa katastrálnom území obce Kostolné - sú zapísané na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne:

 

LV č. 1           - parcely registra “C“           - druh pozemku               - umiestnenie pozemku

p. č. 82/2        vo výmere 1145 m2            zastavaná plocha a nádvorie                   1

                        - stavby

s. č. 182         druh a popis stavby – 14 PREDAJŇA    stojaca na parcele KN“C“ č. 82/2

predajné priestory 62 m2, sklad 34 m2, sociálne zariadenia 10 m2

Vlastníctvo:   pod B1           Obec Kostolné         v podiele 1/1 k celku

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:                      Obec Kostolné

Sídlo:                         916 13 Kostolné č. 1

Zastúpenie:                         Miroslav Cibulka  – starosta obce

IČO:                           IČO: 00 311 707

Kontaktná osoba:             Janka Štrbová

Telefónne číslo:     032/7790240,           fax: 0327790241

E-mail:                      obec@kostolne.sk

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1)        Termín predkladania návrhov:             

Návrhy na prenájom  predmetných nehnuteľností je potrebné predložiť najneskôr do  3.8. 2020 do 12,00 hod., osobne alebo poštovou zásielkou na adresu:

 • Obec Kostolné,      sídlo: 916 13 Kostolné č. 1

  Rozhodujúci je termín fyzického doručenia vyhlasovateľom, nie dátum podania (uvedený na poštovej pečiatke).

              V prípade, že predložená ponuka nebude doručená vo vyššie stanovenom termíne v identických vyhotoveniach obom vyhlasovateľom, nebude takáto ponuka zaradená do súťaže.

  2)        Jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť:    

  slovenský

  3)        Forma predloženia návrhu:

  Písomná, návrh je potrebné doručiť v uzavretom obale s uvedením čitateľného hesla: „Verejná obchodná súťaž – Prenájom nehnuteľností v k. ú. Kostolné  – NEOTVÁRAŤ!“ a uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:

                         

 • u fyzickej osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, potvrdenie o  trvalom

  pobyte, výpis so živnostenského registra

 • u právnickej osoby – názov, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra           

4)        Doba nájmu:

Vzhľadom na charakter ponúkaných nehnuteľností minimálna dĺžka nájmu je stanovená na päť (5) rokov.

S vybraným účastníkom súťaže bude uzavretá nájomná zmluva,  ktorouj bude stanovená výška nájomného, splatnosť, úhrada energií a ostatné podmienky nájmu.

V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradená do súťaže , aj keď bude podaná v určenej lehote. Po doručení nemožno ponuku meniť, dopĺňať alebo odvolať.

Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do  5.8. 2020 oznámiť prijatie víťaznej ponuky úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy boli odmietnuté.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

V Kostolnom dňa 22.7.2020

                                                                                  .................................................................

Miroslav Cibulka, starosta obce Kostolné