Choď na obsah Choď na menu
 


Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

15. 2. 2019

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

14. 2. 2019

Dňa 11.2.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014
zo 14. sudnovembra 2018 podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 ods 6 zákona účinnosť.
Dňom vyhlásenia nálezu nie je obec povinná
a) prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce podľa § 4 ods. 3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
b) zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce,
c) vydávať potvrdenia o tomto zverejnení.
Dňom vyhlásenia nálezu, t.j. od 11.2.2019, obec nevydáva potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 7 písm. b) druhého a tretieho bodu zákona –
a) potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktoré vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci, 
c) potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku,
d) potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.