Choď na obsah Choď na menu
 


VZN- miestne dane a poplatky 2009

18. 2. 2010

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kostolné . dňa: 13.12.2008.

VZN zvesené 31.12.2008.

VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.01.2009

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo V Kostolnom na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582./2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady    v  y  d  á  v    pre   územie  obce Kostolné   toto

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

                                           Č.1/ 2009

 

o miestnych  daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

na   území   obce Kostolné

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  č a s ť

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

§  1

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Kostolné

(2) Obec  Kostolné  na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

h/ daň za jadrové zariadenie.

 (3) Obec Kostolné  na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady.

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

 

II.              č a s ť

Miestne dane

           Daň z nehnuteľností

      § 2

            Daň z nehnuteľností zahŕňa

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§ 3

Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady      drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Kostolné  v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia.    Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:               hodnota v € za 1m2       sadzba dane

a/orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,2376 €za 1m2 ,     0,30 % zo základu dane                                               

b/ trvalé trávne porasty                                   0,0527 € za 1m2       1,00 %   zo základu dane 

c/záhrady  1,32 € za 1m2                                                                  0,50% zo základu dane

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,0444 €          0,25 % zo základu dane

f/ zastavané plochy a nádvoria  1,32 € za1m2                                  0,50  % zo základu dane

g/ stavebné pozemky  13,27 € za 1m2                                              0,25 % zo základu dane

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,32 € za 1m2,       0,50 % zo základu dane

 

§ 4

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce  Kostolné , ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:

a/  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo

      k hlavnej stavbe                                                                    0,0663,- € 

      a// u viac podlažných stavieb sa stavba dane zvyšuje za každé ďalšie podlažie

           o 0,0531 €/m2                                                     

b/stavby na pôdohosp. produkciu, sklenníky, stavby na

   skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie.                            0,0497 €                                                                        

                                                      

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

    na individuálnu rekreáciu                                                      0,1659 €                                  

d/  samostatne stojace garáže,stavby určené a používané

     na tieto účely                                                                        0,1659 €

e/ Priemyselné stavby                                                                0,3319 €

f/ Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť          1,6596                                       

g/  ostatné stavby                                                                        0,0995 €

   

(5) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnsťou od 1 januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1.

 

§ 5

Daň z bytov

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Kostolné , v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,0663 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

(a) Daň z bytov                          0,0663 €

(b) Za nebytové priestory          0,0331 €

 

 

§ 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1)

(2) Podľa miestnych podmienok v obci Kostolné  sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:

a/ cirkevné pozemky.

 

(6) Podľa miestnych podmienok  v obci Kostolné sa od dane zo stavieb a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby:

a/  Evanjelický kostol v Kostolnom

b/  všetky stavby v užívaní obce Kostolné

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(8) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(9) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

(10) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(11) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

(12) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane v priebehu roka bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(13) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Ak je daň z nehnuteľnosti vyrúbená po 31. máji je splatná po uplynutí doby vykonateľnosti platobného výmeru, t.j. 30 dní od doručenia platobného výmeru.

 

Daň za psa

§ 7

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                      

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba  dane  je:

 2,3235 € za  jedného psa a kalendárny rok pre občanov v produktívnom veku, 

 1,6596 € pre občanov – dôchodcov

             .

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad v Kostolnom a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:

a/ písomné oznámenie majiteľa,

b/ fyzické zistenie vlastníctva psa

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:

a/ písomné oznámenie majiteľa ,

 (9) Daň za psa obec Kostolné po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

(10) Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu v Kostolnom

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

            (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Kostolné  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

 

b/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Kostolné

c/ cintorín

d/ plochy trvale zazelenané /pri bytovkách, plocha pri ceste na Dolný koniec, plochy pri potoku, pri predajni Jednota, pri obecnom úrade, pri hasičskej zbrojnici, areál Evanjelického kostola, školský areál, športový areál/

              (2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto.

(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je ..0.€ za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0. € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu  Kostolné - a to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá    alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Kostolnom skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Kostolnom.

c/ pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Kostolnom pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom.

 

 

Daň za ubytovanie

§ 9

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

(3) Základom dane je počet prenocovaní.

(4) Sadzba dane  je 0,0663 € na osobu a prenocovanie.

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

(6) Daň prevádzkovateľ  odvádza  obecnému úradu v Kostolnom nasledovným spôsobom :

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu ,

b/ bankovým prevodom,

a to zásadne vopred na dobu, na ktorú po ohlásení poplatkovej povinnosti vydá obecný úrad povolenie na príslušné prevádzkovanie. Pri predĺžení povolenia sa platí ďalší poplatok.

 

 

 

Daň za predajné automaty

§ 10

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 0 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kostolnom .  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania . 

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

/ v hotovosti do pokladne obecného úradu Kostolné

b/ bankovým prevodom,

 

 (8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ výrobné číslo predajného automatu

b/ meno alebo názov prevádzkovateľa ,

c/ miesto prevádzkovania

 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§  11

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je .0.€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kostolnom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania. 

 

(8) Daň obec Kostolné vyberá nasledovným spôsobom :

/ v hotovosti do pokladne obecného úradu Kostolné

b/ bankovým prevodom,

 

 (9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

b/ meno alebo názov prevádzkovateľa

c/ miesto prevádzkovania

 

 

Daň za jadrové zariadenie

§  13

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.

(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

(3) Základom dane je výmera zastavaného územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

(4) Zastavané územie obce Kostolné  (alebo jeho časť) je situované v nasledovných pásmach od zdroja v  Jaslovských Bohuniciach:

v pásme nad 10 km do 30 km

            (5) Sadzba dane je

 v zmysle odseku 4  tohto ustanovenia  0,0006 € za m2 .

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Kostolnom.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu zdroja .

(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

 

 

III.  č a s ť

         Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§  14

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Kostolné.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická  osoba,  ktorá     v  obci Kostolné trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt,  alebo ktorá je  na území  obce Kostolné oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce Kostolné  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce Kostolné na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Kostolné na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec Kostolné  vyberá a za vybraný poplatok ručí

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je

      Pri frekvencii vývozu 1 krát za 2 týždne a objeme zbernej nádoby 120 l. Sadzba poplatku pre obec Kostolné  je 0,0246 € na osobu a deň t.j. 8,97 € na rok (365 dní).

     Rekreačné domy a chalupy (pravidelné pristavovanie veľkoobjemového kontajnera 1 krát za mesiac) majú schválenú sadzbu poplatku za nehnuteľnosť 0,0996 €/90 dni, t.j. za rok  8,97 €.

     Fyzické osoby - podnikatelia, ktorí prevádzkujú potraviny alebo pohostinstvá majú schválenú výšku poplatku 16,59 € za jednu prevádzku ročne.

     Právnické osoby, ktoré majú prevádzky v obci majú povinnosť odvádzať poplatok za komunálny odpad podľa počtu zamestnancov t.j.  8,97 € / osoba za rok.

 (7) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Obec Kostolné odpustí alebo zníži miestny poplatok občanovi s trvalým pobytom v obci Kostolné ak sa v určenom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí  s dĺžkou trvania pobytu nad 3 mesiace nepretržite. Spôsob preukázania je potvrdenie školy, zamestnávateľa alebo sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí.

(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  č a s ť

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia

§  15

        Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec   Kostolné  prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  Kostolné.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Kostolné.

 

§ 16

Záverečné  ustanovenia

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov.

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kostolné  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v Kostolnom konanom dňa 12.12.2008 uznesením č. 36/2008. VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2008 a zvesené 31.12.2008

 (3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Starosta obce Kostolné

                                                                                                     Miroslav Cibulka