Choď na obsah Choď na menu
 


Ohlásenie drobnej stavby vzor

 

 

 

 

O H L Á S E N I E      D R O B N E J     S T A V B Y

 

Obec  Kostolné

916 13  Kostolné

 

Dňa ................................

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

 

I.                    Stavebník ( meno a trv. bydlisko )..........................................................................................

 

.................................................................................................................................................

II.                 Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:

 

.................................................................................................................................................

III.               Druh a rozsah ohlasovanej stavby:

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

IV.              Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:

 

.................................................................................................................................................

V.                 Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby:

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

VI.              Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné k pozemku ( výpis z katastra nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby):

 

.................................................................................................................................................

VII.            Stavbu bude vykonávať ( svojpomocne, dodávateľsky ):.......................................................

pritom sa:

- nepoužijú susedné nehnuteľnosti

- použijú sa susedné nehnuteľnosti parcela č.: ......................, vlastníci:................................

 

................................................................................................................................................

                   Ich vyjadrenie je – nie je pripojené.

 

VIII.         Do akej doby bude drobná stavba zhotovená:........................................................................

 

 

Príloha: list vlastníctva

 

 

                                                                  .............................................................

                                                                             podpis stavebníka ( stavebníkov )

                                                                  u právnických osôb odtlačok pečiatky

                                                                                   a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Ohlásenie drobných stavieb,

stavebných úprav a udržiavacích prác

( k § 57 zákona )

 

 

I.

 

 

1. Ohlásenie drobnej stavby obsahuje:

a) meno, priezvisko ( názov ) a adresu ( sídlo ) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovanej stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka jeho nehnuteľnosti.

 

 

2. K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia

stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

 

 

 

II.

 

 

  1. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje

a)      meno, priezvisko ( názov ) a adresu ( sídlo ) stavebníka,

b)      údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo  práce uskutočniť,

c)      rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

 

  1. K ohláseniu sa pripojí

a)      doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,

b)      písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

c)      stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

 

 

 

 

O H L Á S E N I E      D R O B N E J     S T A V B Y

 

Obec  Kostolné

916 13  Kostolné

 

Dňa ................................

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

 

I.                    Stavebník ( meno a trv. bydlisko )..........................................................................................

 

.................................................................................................................................................

II.                 Miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností:

 

.................................................................................................................................................

III.               Druh a rozsah ohlasovanej stavby:

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

IV.              Účel ohlasovanej stavby a označenie objektu, ku ktorému bude plniť doplnkovú funkciu:

 

.................................................................................................................................................

V.                 Jednoduchý technický opis uskutočnenia stavby:

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

VI.              Doklad, ktorým sa preukazuje vlastníctvo alebo iné k pozemku ( výpis z katastra nehnuteľností, pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve, súhlas ostatných spoluvlastníkov s uskutočnením stavby):

 

.................................................................................................................................................

VII.            Stavbu bude vykonávať ( svojpomocne, dodávateľsky ):.......................................................

pritom sa:

- nepoužijú susedné nehnuteľnosti

- použijú sa susedné nehnuteľnosti parcela č.: ......................, vlastníci:................................

 

................................................................................................................................................

                   Ich vyjadrenie je – nie je pripojené.

 

VIII.         Do akej doby bude drobná stavba zhotovená:........................................................................

 

 

Príloha: list vlastníctva

 

 

                                                                  .............................................................

                                                                             podpis stavebníka ( stavebníkov )

                                                                  u právnických osôb odtlačok pečiatky

                                                                                   a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Ohlásenie drobných stavieb,

stavebných úprav a udržiavacích prác

( k § 57 zákona )

 

 

I.

 

 

1. Ohlásenie drobnej stavby obsahuje:

a) meno, priezvisko ( názov ) a adresu ( sídlo ) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovanej stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka jeho nehnuteľnosti.

 

 

2. K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia

stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

 

 

 

II.

 

 

  1. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje

a)      meno, priezvisko ( názov ) a adresu ( sídlo ) stavebníka,

b)      údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo  práce uskutočniť,

c)      rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

 

  1. K ohláseniu sa pripojí

a)      doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením,

b)      písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

c)      stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.